Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Dancing Neighbors Linedance,Kolding

 • 1 – Navn og hjemstedskommune
 1. Foreningens navn er Dancing Neighbors Linedance
 2. Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune
 • 2 – Formål
 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Linedance og fremme muligheden for at danse på tværs af alder, køn, etnisk baggrund o.l. samt her igennem at fremme sundhed, livsglæde, humør og socialt samvær.
 • 3 – Medlemskreds og kontingent
 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der har lyst til at danse og som vil efterleve og være med til at fremme foreningens formål.
 2. Som passiv medlem kan optages personer som har interesse i foreningens arbejde.
 3. Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 4. Til drift af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 5. Kontingentet betales halvårlig forud ved sæsonstart..
 6. Medlemskabet er kun gyldigt, hvis indbetaling af kontingent er foretaget inden for den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist.
 • 4 – Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel og annonceres ved opslag på dansedage og foreningens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres samtidig.
 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 5 – Dagsorden
 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årsregnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingenter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt
 • 6 – Stemmeret og afstemning
 1. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning , men såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
 • 7 – Ekstraordinær generalforsamling
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af aktive betalende medlemmer forlanger det.
 2. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 • 8 – Valg af Bestyrelse, suppleanter og revisor
 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år..
 3. Næstformand og Kasserer vælges på ulige år
 4. Suppleant (max 2) og revisor vælges for 1 år ad gangen.
 5. Valgbar er alle medlemmer som er fyldt 18 år. For at være valgbar skal personen være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.
 • 9 – Bestyrelsen
 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede
 5. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
 1. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Referaterne sendes til bestyrelsesmedlemmer og instruktører
 2. Suppleanter indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret
 3. Instruktørerne har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre undervisningen på egne hold og indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
 4. Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til formand og kasserer.
 • 10 – Tegningsregler
 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer.
 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse
 3. I forhold til bankkonto og netbank: Formand og kasserer har fuldmagt til foreningens bankkonti
 • 11 – Hæftelse og ansvar
 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser.
 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.
 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 4. Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen administreres efter gældende love og retningslinier.
 • 12 – Regnskab og revision
 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
 2. Regnskabsåret er kalenderåret.
 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen.
 • 13 – Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
 3. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning
 4. I tilfælde af opløsning skal foreningens evt. nettoformue tilfalde en forening godkendt under folkeoplysningsloven i Kolding Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. januar 2012

Dirigent

Ole Eriksen

Referent

Sonja Risager

Efterfølgende godkendt som forening under folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 – ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”, af Fritidsrådet. Kolding Kommune med virkning fra 20. marts 2012.

Ændring af § 10 vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. marts 2014.